071 5760 858
Wij zijn een SCOL school
Home Ouders Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk geregeld inspraakorgaan, waarin 2 ouders en 2 teamleden zitting hebben. De school en het stichtingsbestuur hebben advies c.q. instemming nodig van de MR over een aantal bestuurlijke zaken.
De leden van de MR worden gekozen door hun ‘achterban’ voor een periode van minimaal twee jaar. Aan het einde van elk schooljaar treedt gebruikelijk één oudervertegenwoordiger en één leerkracht af. Herverkiezing is mogelijk.

Schooljaar 2018-2019 bestaat de medezeggenschapsraad uit:
De oudergeleding:

  • Christel, moeder van Casimir en Caitlin
  • John, vader van Luna en Luka

De leerkrachtgeleding:

  • Juf Wietske (groep 8)
  • Juf Iris (groep1/2)

MR vergaderingen worden tijdig aangekondigd op de agenda in Schoudercom. Het eerste deel van de vergadering is openbaar en mogen ouders en/of belangstellende meedenken.

Voor vragen/opmerkingen en aanmelden voor het bijwonen van een vergadering kunt u een e-mail sturen naar mr@pacellischool.nl. Aanmelden om bij een vergadering aanwezig te zijn gelieve een week voor de vergaderdatum.

De notulen van de laatste vergadering vindt u hier.

Pin It on Pinterest

Share This